Modernizacja i adaptacja dawnego Domu Fundatora i Infirmerii w Klasztorze OO. Kameduw w Krakowie


ZPORR-logoUnia-logo

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa NarodowegoErem OO.Kameduw na Srebrnej Grze powsta w roku 1604 ufundowany przez Mikoaja Wolskiego, marszaka nadwornego koronnego, cho sam Srebrn Gr i wie Bielany na rzecz kameduw ofiarowa Sebastian Lubomirski, kasztelan wojnicki. W roku 1605 biskup krakowski Bernard Maciejowski pooy kamie wgielny pod budow domkw zakonnych a 4 maja 1609 roku nuncjusz papieski Franciszek Simoneta powici miejsce pod budow kocioa pod wezwaniem Wniebowzicia Najwitszej Maryi Panny . Rok pniej zamieszkali w klasztorze kameduli, ktrzy do Polski sprowadzili si w roku 1605 i do tego czasu mieszkali po drugiej stronie Wisy w benedyktyskiej wsi Budzw.

Od tego czasu klasztor trwa na Bielanach nieprzerwanie, rozbudowujc si, ale te i niszczejc, trawiony midzy innymi poarami. W ostatnich latach dziki pomocy licznych darczycw odnowiono domki eremickie i czciowo koci.

Konstytucje Kongregacji Eremitw Kameduw Gry Koronnej stanowi, i w adnym eremie nie powinno brakowa pomieszcze dla goci. Wprawdzie odwiedzajcy Klasztor winni przystosowa si do kamedulskiego stylu ycia, a ich pobyt w eremie suy ma temu, by wytwarza si pomidzy nimi klimat braterskiej cznoci, peen serdecznej mioci i wzajemnego ze wsplnot wzbogacania si duchowego i ludzkiego, jednake Klasztor musi zapewni gociom moliwo pobytu w godziwych warunkach. W tym celu Klasztor rozpocz realizacj projektu polegajcego na modernizacji i adaptacji dawnego Domu Wolskiego i Infirmerii na potrzeby Orodka Kulturowego OO.Kameduw. Projekt ten jest wspfinansowany przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Priorytetu 1, dziaanie 1.4 "Rozwj turystyki i kultury" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, a take Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego". Znaczna cz rodkw musi te by pozyskana przez sam klasztor z darowizn osb fizycznych i firm. Prace remontowo modernizacyjne rozpoczy si w styczniu 2007 roku i powinny si skoczy w kwietniu 2008 roku.

W chwili obecnej zakoczone zostay prace polegajce na izolacji fundamentw budynkw Domu Wolskiego i Infirmerii, wykonywane s nowe instalacje, rozpocza si te wymiana pokrycia dachw. Docelowo budynki zostan dostosowane dla osb niepenosprawnych, wykonany zostanie te system geotermalnego ogrzewania, co z jednaj strony pozwoli zmniejszy emisj zanieczyszcze do atmosfery, a z drugiej strony obniy koszty funkcjonowania Klasztoru, ktry nie posiada staych dochodw w wystarczajcej wysokoci i utrzymuje si gwnie dziki ofiarnoci wiernych.

Prace remontowo adaptacyjne wykonywane s przez wyonione w przetargu konsorcjum firm ZIS Sp. z o.o. i Pracownia Konserwacji Dzie Sztuki "Renowacja" Eugeniusz Grochal, ktre ma ju znaczne dowiadczenie w pracach w obiektach zabytkowych. Inwestorem zastpczym tych prac jest Zarzd Rewaloryzacji Zespow Zabytkowych Krakowa, nad projektem czuwa zesp inspektorw nadzoru pod kierownictwem in. Jerzego Tylutkiego, ktry przy okazji jest autorem wikszoci publikowanych tutaj zdj. Projekt od strony formalno prawnej obsuguje Kancelaria Adwokacka adwokata Wojciecha Sieniawskiego wiadczca na rzecz Klasztoru sta obsug prawn.